Pohrebno - cintorínske služby, s.r.o. Poprad

Ako postupovať v prípade úmrtia

1. Ak nastalo úmrtie doma, je potrebné zavolať lekára na tel. č. 112.

Lekár vykoná prehliadku zosnulého, vyplní list o prehliadke a štatistické hlásenie o úmrtí. V tomto liste lekár napíše informáciu o ďalšom postupe:

 • Ak lekár nariadi pitvu, telo odvezie pohrebná služba (ktorú zavolá lekár) na patológiu.
 • Ak lekár pitvu nenariadi v ostatných prípadoch kontaktujte Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad (ďalej len PCS).

 

Telefónne čísla na PCS:

 • pohotovosť nonstop: 0902 600 300
 • v pracovný deň: 052/77 25 250, 0910 890 494, 0910 890 505

2. Po obdržaní informácie, že úmrtie nastalo v NsP alebo inom sociálnom zariadení, kontaktujte PCS na telefónne čísla:

 • pohotovosť nonstop: 0902 600 300
 • v pracovný deň: 052/77 25 250, 0910 890 494, 0910 890 505

3. Po príchode pracovníkov PCS, podpíšete splnomocnenie k prevozu zosnulého do chladiaceho zariadenia PCS.


4. Obliekanie zosnulého (pri úmrtí doma) Obliekanie zosnulého môžu vykonať príbuzní ešte doma, alebo túto službu vykonajú pracovníci PCS v svojich priestoroch. V prípade, že príbuzní požiadajú o tento úkon PCS, je potrebné oblečenie priniesť na našu PS Poprad – Veľká. Pri úmrtí v NsP alebo v inom zariadení, obliekanie prevádza pohrebná pohrebná služba.


5. Vybavenie pietneho aktu (kremácie) a všetkých súvislosti s ním, vybavíte na adrese:

PCS, s.r.o. Poprad, Dom smútku Poprad – Veľká,
ul. Fraňa Kráľa 2052/84.(cintorín vo Veľkej)

Naša pohrebná služba pri Dome smútku v Poprade – Veľkej zabezpečí:

 • prevoz zosnulého
 • prevzatie listov o prehliadke a štatistického hlásenia od obhliadajúceho lekára
 • vybavenie matriky, úmrtného listu
 • vybavenie obradu (deň, hodina)
 • vyhotovenie parte, vyvesenie na našej výveske, oznam na našej webovej stránke
 • vykonanie obradu
 • pochovanie
 • pri kremačnej rozlúčke prevoz do krematória

K vybaveniu týchto úkonov je potrebná osobná súčinnosť s pozostalými, ktorí prinesú do vybavovacej kancelárie našej pohrebnej služby list o prehliadke a štatistické hlásenie o úmrtí zosnulého (ak ho prevezmú od lekára), občiansky preukaz zosnulého, fotografiu zosnulého (ak je prianie ju pri pohrebnom obrade prezentovať).


6. Po dohodnutom termíne pohrebu našou PCS, pozostalí môžu kontaktovať kňaza príslušného vierovyznania zosnulého (kňazi žiadajú osobnú účasť pozostalých na farskom úrade, naša PS môže poskytnúť príslušné tel. čísla).


7. Pri občianskom obrade sprostredkujeme kontakt na Mestský úrad Poprade – osobná účasť.


8. Pochovanie môže byť najskôr 48 hod. od úmrtia.


9. Vybavenie pietneho aktu pochovaním

 • ak je potrebné nové hrobové miesto, je potrebné spísať zmluvu o prenájme hrobového miesta a uhradiť poplatok na dobu tlenia, ktorá je v Poprade určená na 30 rokov
 • ak už hrobové miesto bolo prenajaté, je potrebný súhlas nájomcu s pochovaním (v prípade ak žije).

10. Vybavenie pietneho aktu – kremácia

 • súhlas lekára so spopolnením
 • naša pohrebná služba vybaví všetky náležitosti ohľadom spopolnenia v krematóriách Košice alebo Banská Bystrica. Znamená to odvoz zosnulého do krematória, na požiadanie zaslanie urny na udanú adresu, osobnú účasť pri spopolnení v krematóriu v Košiciach (B.Bystrica takéto služby neposkytuje), vybavenie pohrebného obradu v krematóriu.

11. Naša pohrebná služba pri Dome smútku Poprade – Veľkej, ul. Fraňa Kráľa 2052/84 ponúka:

 • vypísanie krížov, satén na vystlanie a ozdobu hrobu, koberce na úpravu hrobového miesta (jamy), poskytnutie stojana s vetvičkami buxusu, stojany na vence
 • výber rôznych rakiev a obalov na urny (v mieste PCS)
 • výber vencov a kvetín(živých, umelých, vypísanie stúh na vence) v kvetinovej sieni
 • pred samotným obradom ½ hod. výstavka zosnulého – za sklom, bez účasti verejnosti, len pre najbližšiu rodinu, – s verejnosťou – prístup až k zosnulému
 • počas výstavky smútočná hudobná produkcia
 • uvádzanie obradu, poďakovanie, prečítanie príhovoru
 • po kremačnom obrade odnesenie kvetinových darov na hr. miesto, k hlavnému krížu alebo na hroby padlých vojakov (podľa priania pozostalých).

 

Vďaka službám ponúkaných našou pohrebnou službou, na jednom mieste vybavíte všetky náležitosti spojené s pohrebom, prenájmom hrobového miesta a kremáciou.