Pohrebno - cintorínske služby, s.r.o. Poprad

Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok
pre pohrebiská v meste Poprad

Prevádzkový poriadok je vydaný v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve (ďalej len „zákon o pohrebníctve“) v znení zákona 398/2019 Z.z. a vzťahuje sa na pohrebiská v meste Poprad: pohrebisko Stráže pod Tatrami, pohrebisko Matejovce, pohrebisko Spišská Sobota a pohrebisko Poprad – Veľká (ďalej len „pohrebiská“). Ich prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad, sídlo: Fraňa Kráľa 84/2052, 058 01 Poprad – Veľká, IČO: 36 448 427, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 10497/P (ďalej len „prevádzkovateľ pohrebísk“).

Článok I.
Všeobecné ustanovenie

Tento prevádzkový poriadok upravuje rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku, povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta, povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku a zachovaním dôstojnosti tohto miesta; spôsob a pravidlá používania zariadení pohrebiska a obradnej siene, čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti, spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest, dĺžku tlecej doby podľa § 19 ods. 3, prenájom hrobových miest, spôsob vedenia evidencie pohrebiska podľa § 17 ods. 4 písm. a), spôsob nakladania s odpadmi, podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko, kontrolu a sankcie a cenník služieb.

Článok II.
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebiskách

Prevádzkovateľ pohrebísk poskytuje na pohrebiskách tieto služby:

a) vykopanie hrobu, zasypanie hrobu a odvoz prebytočnej zeminy,
b) vykonávanie exhumácie,
c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebísk
d) správu pohrebísk,
e) správu Domu smútku Poprad –Veľká,
f) údržbu komunikácií a zelene na pohrebiskách.

Článok III.
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta

1. Nájomca hrobového miesta je povinný:

a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového miesta,
b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
c) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady,
d) do 15 pracovných dní písomne oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie hrobových miest,
e) udržiavať poriadok na pohrebisku,
f) udržiavať bezprostredné okolie prenajatého hrobového miesta – priestor medzi hrobmi na vlastné náklady (kosenie, hrabanie lístia a ostatné).

2. Z estetických dôvodov je nájomcovi hrobového miesta zakázané skladovať rôzne náradie a nádoby v miestach okolo hrobových miest.

3. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebísk nesmie nájomca hrobového miesta ani žiadna iná osoba vykonávať žiadne úpravy okolia hrobu (betónovanie, ukladanie dlažby a pod.) ani vysádzať stromy a kríky a umiestňovať lavičky.

4. Prevádzkovateľ pohrebísk je oprávnený odstrániť z jednotlivých hrobov /hrobiek/ zvädnuté alebo inak znehodnotené kytice, vence alebo iné netrvanlivé ozdoby, ak to neurobí nájomca.

5. Ak prevádzkovateľ pohrebísk zistí nedostatky v starostlivosti o prenajaté hrobové miesto, vyzve nájomcu, aby ich v primeranej lehote odstránil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstráni v určenej lehote alebo neodstránením nedostatkov hrozí škoda, prevádzkovateľ pohrebísk urobí potrebné opatrenia na náklady nájomcu.

6. Príslušenstvom hrobu sa rozumejú: pomníky, náhrobné kamene, náhrobné dosky a oplotenie. Ak príslušenstvo hrobového miesta ohrozuje bezpečnosť prevádzky na cintoríne, je prevádzkovateľ pohrebísk povinný vyzvať nájomcu na vykonanie nápravy.

7. Nájomca hrobového miesta je oprávnený zhotoviť rám na nové hrobové miesto vždy len podľa nájomnej zmluvy, to znamená podľa rozmeru a typu hrobového miesta a na základe predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebísk.

Článok IV.
Povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku a zachovaním dôstojnosti tohto miesta a spôsob a pravidlá používania zariadení pohrebiska a obradnej siene

A. Povinnosti návštevníkov pohrebiska

1. Návštevník pohrebiska je povinný:

a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú
povinností návštevníkov,
b) zachovávať dôstojnosť a pietu pohrebiska,
c) udržiavať poriadok hlavne okolo hrobového miesta, odstrániť a neskladovať črepníky vedľa hrobového miesta, prázdne nádoby a podobne. Prevádzkovateľ pohrebísk môže odstrániť odpad, ktorý sa nachádza okolo hrobových miest (prázdne fľaše, prachovky, staré metly, črepníky a pod.),
d) zdržať sa vodenia psov na pohrebiská.

2. Prevádzkovateľ pohrebísk môže prístup na pohrebisko alebo jeho časti dočasne zakázať, napr. v dobe vykonávania terénnych úprav, exhumácií a za snehu či poľadovice, ak nemožno zaistiť bezpečnosť návštevníkov pohrebiska.

3. Na pohrebisku je možné sa zdržovať len počas určenej otváracej doby pohrebiska. Každý návštevník je povinný v čase určenom na zatvorenie pohrebiska bez osobitného upozornenia opustiť pohrebisko.

B. Spôsob a pravidlá používania zariadení pohrebiska a obradnej siene

1. Prevádzkovateľ pohrebnej služby a obstarávateľ pohrebu sú povinní dodržiavať tento prevádzkový poriadok pohrebiska, plán pohrebných obradov a pochovávania určený prevádzkovateľom pohrebísk. Termín pohrebného obradu je potrebné najskôr dojednať s prevádzkovateľom pohrebísk, až potom u kňaza príslušnej cirkvi. Prevádzkovateľ pohrebnej služby a obstarávateľ pohrebu sú povinní rešpektovať termíny pohrebných obradov určené prevádzkovateľom pohrebísk.

2. Obstarávateľ pohrebu alebo prevádzkovateľ pohrebnej služby na základe požiadavky obstarávateľa pohrebu môže s prevádzkovateľom pohrebísk dojednať termín pohrebného obradu osobne alebo telefonicky.

3. Nahlasovanie pohrebných obradov je možné v pracovných dňoch: pondelok až piatok od 8.00 hod. do 16.00 hod., v stredu od 8.00 hod. do 17.00 hod.

4. V prípade telefonickej objednávky pohrebného obradu sa nahlasuje:

a) názov prevádzkovateľa pohrebnej služby,
b) meno a priezvisko objednávateľa pohrebného obradu,
d) meno a priezvisko zosnulého,
e) miesto pochovania a druh pohrebného obradu.

5. V prípade telefonickej objednávky pohrebného obradu je prevádzkovateľ pohrebnej služby povinný zabezpečiť prítomnosť nájomcu hrobového miesta v mieste sídla prevádzkovateľa pohrebísk za účelom udelenia súhlasu na pochovanie do konkrétneho hrobového miesta minimálne 24 hodín pred vykonaním pohrebného obradu. Zamestnanec prevádzkovateľa pohrebísk poznačí čas telefonickej objednávky.

6. Prevádzkovateľ pohrebnej služby alebo obstarávateľ pohrebu je povinný doručiť prevádzkovateľovi pohrebísk objednávku služieb v písomnej alebo elektronickej forme na e-mailovú adresu: kancelaria@pcspp.sk. Objednávku služieb doručenú elektronickou formou je prevádzkovateľ pohrebnej služby alebo obstarávateľ pohrebu povinný písomne potvrdiť, resp. písomnú objednávku služieb predložiť najneskôr do 24 hodín pred konaním pohrebného obradu. Písomná objednávka služieb sa predkladá na predpísanom tlačive prevádzkovateľa pohrebísk, iné tlačivo bude akceptované len v prípade, že bude spĺňať náležitosti tlačiva prevádzkovateľa pohrebísk. Vzor tlačiva objednávky služieb je uverejnený na webovom sídle prevádzkovateľa pohrebísk – www.pcspp.sk.

7. Prevádzkovateľ pohrebnej služby alebo obstarávateľ pohrebu je povinný predložiť prijímacej kancelárii prevádzkovateľa pohrebísk všetky náležitosti a materiály potrebné na splnenie jeho požiadaviek v súvislosti s pohrebným obradom (napr. fotografia, hudobný nosič, text príhovoru, osobitné požiadavky na manipuláciu, sprievod, organizáciu obradu a pod.) najneskôr 4 hodiny pred konaním pohrebného obradu.

8. Iba prevádzkovateľ pohrebísk je oprávnený vykonávať hudobnú reprodukciu, výkop a zasypanie hrobu, výkop miesta pre urnovú schránku, výkop hrobu na zriadenie hrobky, odkrytie, zakrytie hrobového miesta a zaliatie hrobky. Do hudobnej miestnosti a ostatných priestorov domu smútku (s výnimkou prijímacej kancelárie, obradnej a výstavnej siene) sa vstup cudzím osobám zakazuje.

9. Zamestnanci prevádzkovateľa pohrebísk kontrolujú celý priebeh pohrebného obradu. Prevádzkovateľ pohrebísk určí na každý pohrebný obrad zamestnanca, ktorý bude monitorovať pohrebný obrad, je oprávnený usmerňovať priebeh pohrebného obradu a v prípade nepredvídaných okolností prijať operatívne opatrenia za účelom zabezpečenia dôstojného priebehu pohrebného obradu.

10. V súvislosti s realizáciou výkopu je nájomca hrobového miesta povinný dostaviť sa osobne do miesta sídla prevádzkovateľa pohrebísk za účelom udelenia písomného súhlasu na pochovanie. V prípade, ak nájomcom hrobového miesta je zosnulý, dostaví sa osoba, ktorá bude nájomcom hrobového miesta zo zákona. V prijímacej kancelárii prevádzkovateľa pohrebísk je nájomca hrobového miesta povinný preukázať sa preukazom totožnosti a nájomnou zmluvou. Ak nemá uzatvorenú nájomnú zmluvu, preukáže sa dokladom o príbuzenskom vzťahu. Zamestnanec prevádzkovateľa pohrebísk skontroluje hrobové miesto v evidencii hrobových miest, následne skontroluje hrobové miesto aj fyzicky a vyhotoví fotodokumentáciu miesta, kde bude realizovaný výkop. V prípade, ak sa zistí, že je už poškodený náhrobný kameň obruba, na mieste výkopu sa spíše Zápis o poškodení hrobového miesta.

Článok V.
Čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti

1. Pohrebiská sú verejnosti prístupné denne:

a) v období od 01.04. do 15.11. od 7.00 hod do 21.00 hod,
b) v období od 16.11. do 31.03. od 7.00 hod do 18.00 hod,

2. Tieto otváracie hodiny môže prevádzkovateľ pohrebísk podľa potreby operatívne upraviť (napr. v období Pamiatky zosnulých, vianočných a veľkonočných sviatkov a pod).

3. Prístup nájomcov hrobových miest a návštevníkov k vode na polievanie ovplyvňujú klimatické podmienky regiónu. Vo všeobecnosti platí, že prístup k vode je možný v období, keď vonkajšia teplota neklesne pod bod mrazu počas 3 (troch) po sebe nasledujúcich dní.

4. Vstup na pohrebiská s motorovými vozidlami je povolený výlučne vozidlám prevádzkovateľa pohrebísk, vozidlám, ktoré majú povolenie na pohrebný sprievod a ďalším vozidlám výlučne s povolením prevádzkovateľa pohrebísk.

5. V prevádzkových priestoroch Domu smútku na pohrebisku Poprad – Veľká sa prijímajú podania a podnety občanov ohľadom hrobových miest osobne, alebo telefonicky na číslach:
052 77 25 250, 0902 600 300,
0910 890 505, 0910 890 494

a to počas pracovnej doby:

Pondelok od 8.00 hod. do 16.00 hod.
Utorok od 8.00 hod. do 16.00 hod.
Streda od 8.00 hod. do 17.00 hod.
Štvrtok od 8.00 hod. do 16.00 hod.
Piatok od 8.00 hod. do 16.00 hod.

Článok VI.
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, a plán hrobových miest

A. Ukladanie ľudských pozostatkov

Na pohrebiskách sa telesné pozostatky ukladajú do hrobu alebo hrobky, spopolnené telesné pozostatky je možné uložiť do hrobu, urnového hrobu, urnového múrika a kolumbária.

1. Na pohrebiskách sa spravidla vykonávajú pohrebné obrady v pracovných dňoch počas pracovnej doby prevádzkovateľa pohrebísk. V mimoriadnych prípadoch a po dohode s prevádzkovateľom pohrebísk je možné vykonať pohrebné obrady a poskytnúť služby aj po pracovnej dobe prevádzkovateľa pohrebísk, v sobotu a v dňoch pracovného pokoja za príplatok v zmysle cenníka služieb.

2. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:

a) hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m, pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, pre potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod najmenej 0,7 m
b) prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m,
c) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
d) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,
e) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške 1,2 m, ak ide o rakvu s potrateným ľudským plodom alebo predčasne odňatým ľudským plodom, vo výške 0,7 m
f) na dvojhrob a viachrob sa nevzťahuje požiadavka minimálnej bočnej vzdialenosti 0,3 m,
g) pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad vrchnou rakvou bude najmenej 1 m.

3. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými ostatkami, rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.

B. Exhumácia ľudských ostatkov

1. Exhumáciou sa rozumie vyňatie ľudských ostatkov z miesta, kde boli pochované.

2. Ľudské ostatky je možné exhumovať na:

a) príkaz sudcu alebo prokurátora, alebo
b) žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije, alebo na žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu.

3. Žiadosť o exhumáciu žiadateľ podáva písomne prevádzkovateľovi pohrebiska, na ktorom sú ľudské ostatky uložené.

4. Ak prevádzkovateľ pohrebiska žiadosti nevyhovie, rozhodne o nej súd.

5. Na rozhodovanie o exhumácii vojnovej obete sa vzťahuje osobitný zákon (zákon č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov).

6. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.

C. Vkladanie urien, opravy a úpravy hrobových miest

1. Z dôvodu presnej evidencie zosnulých na pohrebiskách sa vkladanie urien musí nahlasovať v prijímacej kancelárii Domu smútku Poprad – Veľká a vykonáva sa iba počas pracovnej doby prevádzkovateľa pohrebísk. Na vkladanie urny sa vyžaduje písomný súhlas nájomcu hrobového miesta.

2. Prevádzkovateľ pohrebísk odsúhlasí miesto pre uloženie urny.

3. Odkrytie, zakrytie a zalepenie urnového miesta môže vykonávať výlučne prevádzkovateľ pohrebísk. Bez nahlásenia prevádzkovateľovi pohrebísk nesmie byť urna vkladaná na pohrebisko.

4. Všetky zmeny prác, opravy a úpravy hrobových miest je nutné dopredu nahlásiť prevádzkovateľovi pohrebísk, aby nedošlo k poškodeniu alebo k zámene hrobového miesta. Uvedené práce sa vykonávajú iba počas pracovných hodín prevádzkovateľa pohrebísk. Prevádzkovateľ pohrebísk vedie evidenciu povolení na vstup s rozpisom prác.

5. Opravu alebo úpravu hrobového miesta možno vykonať len s písomným súhlasom prevádzkovateľa s výnimkou uloženia (aranžovania) kvetov, výsadby kvetov na hrobovom mieste a zapálenia sviečky.

6. Osoba, ktorá bude prevádzať úpravu alebo opravu hrobového miesta je povinná prizvať zamestnanca prevádzkovateľa pohrebísk, ktorý skontroluje hrobové miesto pred začatím stavebných prác, vytýči priestor hrobového miesta a skontroluje hrobové miesto pred a po ukončení prác.

7. Každý, kto vykonáva práce na oprave alebo úprave hrobu, najmä nájomca hrobového miesta alebo podnikateľský subjekt vykonávajúci kamenárske práce, alebo akékoľvek iné práce, je po ukončení prác povinný vyčistiť okolie a nepotrebné zvyšky kameňa a ostatných materiálov, používaných pri stavbe a oprave pomníkov alebo iných úpravách hrobu vyviesť z pohrebiska na vlastné náklady a je povinný riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa pohrebísk. Zvyšky zo stavby sa nesmú ukladať do kontajnerov na pohrebisku.

D. Plán hrobových miest

Plán hrobových miest vedie prevádzkovateľ pohrebísk prostredníctvom kníh evidencie hrobových miest a taktiež elektronickou formou.

Článok VII.
Dĺžka tlecej doby

Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá je na popradských pohrebiskách stanovená na 30 rokov, v hrobke na 50 rokov.

Článok VIII.
Prenájom hrobových miest

1. Hrobové miesto je miesto na pohrebisku, ktoré je určené na vybudovanie hrobu, hrobky, alebo miesto na uloženie urny.

2. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy.

3. Uzatvorením nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebísk prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára písomne a to na dobu neurčitú, nesmie sa vypovedať skôr ako po uplynutí tlecej doby, ak zákon neustanovuje inak.

4. Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy na hrobové miesto osoba blízka, ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá doručí písomnú žiadosť  ako prvá, preukáže status blízkej osoby k zomrelému nájomcovi rodným listom alebo čestným vyhlásením s úradne osvedčeným podpisom vyhlasujúc tento vzťah k zomrelému nájomcovi a ktorej prevádzkovateľ písomne ako prvej potvrdí využitie predsnostného práva. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta. Po uplynutí tejto doby ako aj doby zaplatenia nájomného za hrobové miesto má právo nakladania s hrobovým miestom správca cintorína.

5. Nájomca je povinný uhradiť prvé nájomné pri úmrtí na čas tlecej doby, t.j. na dobu 30 rokov, v hrobke 50 rokov. Pri prenájme hrobového miesta bez úmrtia je nájomca povinný uhradiť prvé nájomné maximálne na dobu 10 rokov. Nájomca je oprávnený uhradiť nájomné na ďalšie obdobie (10 rokov) najskôr 6 mesiacov pred uplynutím doby, za ktorú je nájomné zaplatené.

6. Prenájom schránok na ukladanie urien v urnovom múriku a kolumbáriu na cintoríne v  Poprade – Veľkej nezahŕňa epitafnú dosku. Epitafnú dosku si nájomca urnovej schránky odkúpi od prevádzkovateľa pohrebiska. Nápisy na epitafné dosky na všetky kolumbária a urnové múriky na pohrebiskách v správe prevádzkovateľa pohrebísk zabezpečí na základe objednávky nájomcu výlučne správca pohrebísk.

7. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak:

a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,
b) sa pohrebisko zruší,
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.

8. Pri výpovedi nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebísk postupuje podľa príslušných ustanovení zákona o pohrebníctve.

Článok IX.
Spôsob vedenia evidencie

1. Prevádzkovateľ pohrebísk je povinný viesť evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na evidenciu hrobových miest a evidenciu prevádzkovania pohrebiska spôsobom upraveným v § 17 ods. 4 zákona o pohrebníctve.

2. Informácie o hrobových miestach poskytujú zamestnanci prevádzkovateľa pohrebísk v prijímacej kancelárii Domu smútku na pohrebisku Poprad – Veľká.

Článok X.
Spôsob nakladania s odpadmi

1. Odpady vznikajúce v súvislosti s prevádzkovaním pohrebiska sú komunálnymi odpadmi.

2. Nájomcovia hrobových miest a návštevníci pohrebiska ukladajú odpad z hrobových miest ako zvyšky kvetinovej výzdoby, lístie, trávu, svietniky a iné ozdobné predmety do zberných nádob na to určených.

3. Na pohrebiskách sú umiestnené odpadkové koše (vyprázdňované denne) a veľkoobjemové kontajnery (vyprázdňované podľa potreby).

4. Zber odpadu je zabezpečený prostredníctvom spoločnosti, ktorá v meste Poprad realizuje nakladanie s komunálnym odpadom v súlade s osobitným predpisom (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Článok XI.
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko

1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu. Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi prevádzkovým poriadkom pohrebiska, plánom pohrebných obradov a pochovávania určeným prevádzkovateľom pohrebiska.

2. Prevádzkovateľ pohrebnej služby, ktorá bude zabezpečovať a organizovať pohrebný obrad sa môže pohybovať iba v obradnej a výstavnej sieni. Vstup do iných priestorov Domu smútku v Poprade – Veľká sa zakazuje. Neplatí to o verejných priestoroch prijímacej kancelárie, kde sa vybavujú všetky náležitosti v súvislosti so zabezpečením pohrebu, pohrebným obradom a uzatvorením nájomnej zmluvy. Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný pred vstupom do Domu smútku v Poprade – Veľká vyplniť v prijímacej kancelárii Protokol o odovzdaní obradnej a výstavnej siene a súčasne zaplatiť poplatok za vstup do priestorov obradnej a výstavnej siene.

3. Prevádzkovateľ pohrebnej služby môže v obradnej sieni vykonávať aranžovanie kvetinovej výzdoby na stojany, a vo výstavnej sieni môže upraviť zosnulého, žiadne iné úpravy v obradnej sieni alebo vo výstavnej sieni nie sú povolené.

4. Do Domu smútku privezie zosnulého v konečnej rakve (rakva, v ktorej sa ľudské pozostatky pochovajú) prevádzkovateľ pohrebnej služby cez obradnú sieň – najneskôr 40 minút pred konaním pohrebného obradu. V prípade ešte prebiehajúceho pohrebného obradu je nutné počkať do jeho ukončenia.

5. Prevádzkovateľ pohrebísk vystaví faktúru zadávateľovi záväznej objednávky. Prevádzkovateľ pohrebísk vystaví prevádzkovateľovi pohrebnej služby faktúru za vstup na pohrebisko aj v prípade, že pohrebný obrad nevykonáva prevádzkovateľ pohrebnej služby, ale objednáva si vykonanie pohrebného obradu u prevádzkovateľa pohrebísk a svoje vozidlo použije iba na sprievod alebo vykonáva iba spúšťanie do hrobu.

6. V prípade, že sa pohrebný obrad koná mimo Domu smútku Poprad – Veľká (napr. cirkevná ustanovizeň), prevádzkovateľ pohrebnej služby platí iba za vstup na príslušné pohrebisko podľa miesta pochovania.

Článok XII.
Kontrola a sankcie

1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto prevádzkového poriadku vykonáva prevádzkovateľ pohrebísk, mestská polícia a poverení zamestnanci mesta Poprad.

2. Priestupky na úseku pohrebníctva upravuje zákon o pohrebníctve. Za priestupky možno v blokovom konaní uložiť blokovú pokutu do výšky 66 eur a v priestupkovom konaní pokutu do 663 eur.

3. Pri ukladaní pokút sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Výnosy z pokút sú príjmami rozpočtu mesta Poprad.

Článok XIII.
Cenník služieb

Ceny služieb poskytovaných prevádzkovateľom pohrebísk na pohrebiskách upravuje Cenník služieb, ktorý je prílohou č. 1 tohto prevádzkového poriadku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

Článok XIV.
Záverečné ustanovenia

1. Tento prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňa 5. 5. 2023.

2. Nadobudnutím účinnosti tohto Prevádzkového poriadku sa ruší Prevádzkový poriadok Pohrebno-cintorínskych služieb, s.r.o, Fraňa Kráľa 84/2052, 058 01 Poprad – Veľká pre pohrebiská v meste Poprad, schválený dňa 16. 2. 2023 uznesením č. 57/2023.

Ing. Marek Budzák
konateľ

V Poprade, dňa 31. 03. 2023